عناوين خدمات قابل ارائه در سازمان جهاد كشاورزي استان تهران 

ردیف    عنوان خدمت   عنوان زیر خدمت   نحوه ارائه خدمت آدرس سایت
1 اراضی(13021194000) صدور موافقت نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها                                                     الکترونیکی                             www.eagri.maj.ir
2 صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 الکترونیکی www.eagri.maj.ir
3 ابطال یا تغییر در موافقت نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
4 تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
5 حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131) الکترونیکی http://131.laoi.ir
6 واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی  برای طرح های کشاورزی موضوع ماده 2(اجاره،فروش و انتقال قطعی) الکترونیکی http://131.laoi.ir
7 واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های غیرکشاورزی موضوع ماده 21 (اجاره،فروش و انتقال قطعی) الکترونیکی http://131.laoi.ir
8 واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی شورای هیئت 7 نفره  (اجاره،فروش و انتقال قطعی) غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
9

سرمایه گذاری

(13021193000)

معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری (تملک دارایی ها و سرمایه در گردش) غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
10 سامانه بهین یاب ثبت درخواست تسهیلات بنگاه(سازمان صنعت و معدن) الکترونیکی  http://behinyab.ir
11 سامانه کارا الکترونیکی http://kara.mcls.gov.ir/null/Home/Main
12 حوزه شیلات   (13021205000) مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی  www.eagri.maj.ir
13 پروانه بهره برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
14 مجوز توسعه استخر های دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
15 مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
16 مجوز پرورش ماهیان زینتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
17 مجوز تولید بچه ماهی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
18 مجوز پرورش ماهیان گرم آبی، سرد آبی و دریایی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
19 مجوز پرورش ماهی در قفس، میگو، میگوی آب شور و شیرین الکترونیکی www.eagri.maj.ir
20 توسعه بازار آبزیان الکترونیکی www.eagri.maj.ir
21 حفظ نباتات     (13011201000) صدور گواهی بهداشت نباتی الکترونیکی https://pms.ppo.ir/Login
22 صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک الکترونیکی https://epl.irica.ir/login?0
23 صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی    (13021193000) مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
24 مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
25 مجوز طرح توسعه و شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
26

زراعت و مکانیزاسیون

(13021188000)

صدور پروانه تاسیس تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ( شرکت فنی، تخصصی مکانیزاسیون) غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
27 صدور پروانه بهره برداری تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ( شرکت فنی، تخصصی مکانیزاسیون) غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
28 صدور مجوز شرکتهای تأمین و تولید بذر غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
29 تجهیز و نوسازی ماشین های کشاورزی غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
30 صدور گواهی استاندارد ماشین آلات و ادوات نوین غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
31 صدور مجوز آزمایشگاه آب و خاک غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
32   آب و خاک (13021190000) طراحی و اجرای سامانه نوین آبیاری الکترونیکی www.novinabyari.maj.ir
33

امور دام

  (13021182000)

ساماندهی دامداری های روستایی، عشایری و غیر صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
34 صدور شناسنامه زنبور داری غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
35 صدور شناسه و شناسنامه دام سبک الکترونیکی http://www.abc.org.ir/ABCApplications/Index
36 صدور شناسه و شناسنامه دام سنگین الکترونیکی http://www.abc.org.ir/ABCApplications/Index
37 صدور  و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
38 صدور  و تمدید پروانه های بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
39 صدور  و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
40 انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
41 ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
42 صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
43 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
44 مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
45 صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
46 صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار غیرالکترونیکی جهاد کشاورزی
47 صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی غیرالکترونیکی جهاد کشاورزی
48

طیور

(13021183000)

پروانه تاسیس آزمایشگاه و آنالیز خوراک طیور  الکترونیکی www.eagri.maj.ir
49 پروانه بهره برداری آزمایشگاه و آنالیز خوراک طیور غیرالکترونیکی جهاد کشاورزی
50 DHIصدور مجوز فعالیت مراکز  غیرالکترونیکی جهاد کشاورزی
51 توسعه بازرگانی    (13021184000) پرداخت مشوق های صادراتی به محصولات کشاورزی الکترونیکی www.eagri.maj.ir
52 پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی غیرالکترونیکی جهاد کشاورزی
  معرفی جهت دریافت غرفه در میادین میوه و تره بار غیرالکترونیکی جهاد کشاورزی
53   امور باغبانی     (13021185000) (13021186000) تاییدیه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادری (سامانه کارا) غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
54 تاییدیه بلامانع بودن احداث واحد کشت بافت(سامانه کارا) غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی
55 ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی غیر الکترونیکی جهاد کشاورزی