مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد

نام:مهدی

نام خانوادگی:صالحی

عنوان:مدیر جهادکشاورزی شهرستان ملارد

شماره تلفن:65413321-021

 پست الکترونیک:mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی:ملارد میدان شهدا جنب پمپ بنزین صدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد

نام:حمزه

نام خانوادگی:جعفری

عنوان: معاون جهاد کشاورزی شهرستان ملارد 

شماره تلفن: 65411016-021

پست الکترونیک:mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی:ملارد میدان شهدا جنب پمپ بنزین صدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد

  نام:فیض اله

نام خانوادگی:الهی

عنوان:رئیس اداره فنی و زیربنایی 

شماره تلفن:65411017-021

پست الکترونیک:mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی:ملارد  میدان شهدا  جنب پمپ بنزین صدف  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد

  نام:یوسف

نام خانوادگی:جوشن

عنوان:رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی 

شماره تلفن:65413318-021

پست الکترونیک:mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی:ملارد  میدان شهدا  جنب پمپ بنزین صدف  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد

 

نام: طیبه

نام خانوادگی: نصرتی

عنوان: مسئول امور دام و طیور

شماره تلفن: 65413318-021

پست الکترونیک: mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی: ملارد میدان شهدا جنب پمپ بنزین صدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد
 

نام: مهدی

نام خانوادگی: خواجه ای

عنوان: رئیس اداره ترویج 

شماره تلفن: 65413318-021

پست الکترونیک: mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی: ملارد میدان شهدا جنب پمپ بنزین صدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد
 

نام: میثم

نام خانوادگی: کاردگر

عنوان: مسئول امور اداری 

شماره تلفن: 65413318-021

پست الکترونیک: mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی: ملارد میدان شهدا جنب پمپ بنزین صدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد
 

نام: مهری

نام خانوادگی: محمدی

عنوان: مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی شهرستان ملارد    

شماره تلفن: 65413318-021

پست الکترونیک: mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی: ملارد میدان شهدا جنب پمپ بنزین صدف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد
 

نام: شهرزاد 

نام خانوادگی: میرزاوندی

عنوان: مسئول مرکز جهاد کشاورزی بی بی سکینه

شماره تلفن: 65947212-021

پست الکترونیک: mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی: ملارد روستای ارسطو مرکز جهاد کشاورزی بی بی سکینه
 

نام: حمید

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: مسئول مرکز جهاد کشاورزی اخترآباد

شماره تلفن: 65943300-021

پست الکترونیک: mjk.Malard@jktehran.ir

آدرس پستی: ملارد روستای اخترآباد مرکز جهاد کشاورزی اخترآباد