نام:غلامرضا

نام خانوادگی:نیرو

عنوان:سرپرست شرکت شهرکهای کشاورزی

شماره تماس:02181122847

پست الکترونیک:G.niroo@jkteh.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:پروانه

نام خانوادگی:عبدالهی نجف آبادی

عنوان: کارشناس شرکت شهرک های کشاورزی استان تهران

شماره تماس:02181122847

پست الکترونیک:P.abdolahi@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سحر

نام خانوادگی: جلالی

عنوان: کارشناس شرکت شهرک های کشاورزی استان تهران

شماره تماس:02181122847

پست الکترونیک:s.jalali@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191