نام: علی اصغر  

نام خانوادگی: صالح آبادی

عنوان: مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

شماره تماس: 02181122920

پست الکترونیک:A.salehabadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:امامقلی 

نام خانوادگی: عزیزنیا

عنوان: رئیس اداره امور فرهنگی

شماره تماس:02181122922

پست الکترونیک:A.aziznia@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: اکبر 

نام خانوادگی:  مافی

عنوان:رئیس اداره آموزش عقیدتی

شماره تماس:02181122986

پست الکترونیک:A.mafi@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:احمد

نام خانوادگی: بابالویی

عنوان: کارشناس اداره آموزش عقیدتی

شماره تماس:02181122987

پست الکترونیک:A.babalouei@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191