معرفی همکاران حوزه ریاست سازمان

نام: کیومرث 

نام خانوادگی: شهبازی

عنوان: مدیر حوزه ریاست و قائم مقام سازمان

شماره تماس: 02181122927

پست الکترونیک:K.shahbazi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: محمدرضا

نام خانوادگی:امیری

عنوان:مسئول امور شهرستانها

شماره تماس:02181122938

پست الکترونیک:M.amiri@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:نرگس

نام خانوادگی: مرادخانی

عنوان: رئیس اداره آموزش بهره برداران

شماره تماس:02181122918

پست الکترونیک:N.moradkhani@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:بهمن

نام خانوادگی:محمدی فر

عنوان:مسئول دفتر رئیس سازمان

شماره تماس:11-02181122910

پست الکترونیک:B.mohamadifar@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محمدرضا

نام خانوادگی: امام جمعه زاده

عنوان:مسئول دفتر ریاست سازمان

شماره تماس:02181122912

پست الکترونیک:M.emamjomezade@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191