معرفی مدیر و کارکنان اداره امور حقوقی

 

نام:سید قادر

نام خانوادگی:غفوری

عنوان: رئیس اداره امور حقوقی

شماره تلفن: 02181122438

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محمدمهدی

 نام خانوادگی:بهروزی

عنوان: کارشناس اداره امور حقوقی

شماره تلفن: 02181122420

پست الکترونیک: m.behrouzi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:عطااله

نام خانوادگی: صمدی

عنوان: کارشناس مسئول اداره امور حقوقی

شماره تلفن: 0218122439

پست الکترونیک: a.samadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191