معرفی مدیر و کارکنان اداره امور حقوقی


نام:سید قادر

نام خانوادگی:غفوری

عنوان: رئیس اداره امور حقوقی

شماره تلفن: 02181122438

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: ایرج

نام خانوادگی: خالوندی

عنوان: کارشناس املاک

شماره تلفن: 02181122439

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: فرهنگ

نام خانوادگی: اسدی

عنوان: کارشناس مسئول حقوقی

شماره تلفن: 02181122431

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191