معرفی مدیران و کارکنان مدیریت امور مالی

 

نام:یحیی

نام خانوادگی:نجفیان قبادی

عنوان: ذیحساب و مدیر امور مالی

شماره تلفن: 02181122525

پست الکترونیک: y.najafian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: ولی اله 

 نام خانوادگی:ناظری

عنوان:رئیس اداره رسیدگی به اسناد

شماره تلفن: 02181122536

پست الکترونیک: v.nazeri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: علی

نام خانوادگی:رنجبر پازوکی

عنوان:کارشناس اعتبارات تملکی

شماره تلفن: 02181122534

پست الکترونیک: a.pazoki@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محسن

نام خانوادگی:دهقان نیری

عنوان:کارشناس مسئول مالی

شماره تلفن:02181122535

پست الکترونیک: m.dehghan@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
 

نام:  حمید

نام خانوادگی:داداش زاده مهربانی

عنوان:کارشناس مالی

شماره تلفن:02181122541

پست الکترونیک: h.dadashzadeh@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:حسن

نام خانوادگی:نماینده

عنوان:کارشناس مسئول اموال

شماره تلفن: 02181122523

پست الکترونیک: h.namayandeh@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:احمد

نام خانوادگی: درده

عنوان: رابط خزانه

شماره تلفن: 02181122531

پست الکترونیک: a.dordeh@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:الهام

نام خانوادگی:پاشایی

عنوان:سرپرست اداره تنظیم حسابها

شماره تلفن: 02181122532

پست الکترونیک:e.pashaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
   نام:فریبا

نام خانوادگی:یوسفی پور

عنوان:کارشناس مالی

شماره تلفن: 02181122537

پست الکترونیک:f.yousefipour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:مریم

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:مسئول حقوق و دستمزد بازنشستگان

شماره تلفن: 02181122521

پست الکترونیک:m.rezaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:زهرا

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:مسئول صدور چک

شماره تلفن: 02181122539

پست الکترونیک:z.rezaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام: اعظم

نام خانوادگی:باقری

عنوان:کارشناس مالی

شماره تلفن:02181122533

پست الکترونیک:a.bagheri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:سیده مائده

نام خانوادگی:دهزاد

عنوان:مسئول حقوق و دستمزد شاغلین

شماره تلفن: 02181122527

پست الکترونیک:m.dehzad@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام:فاطمه

نام خانوادگی:نقیان

عنوان:مسئول حقوق و دستمزد شاغلین

شماره تلفن: 02181122527

پست الکترونیک:f.naghian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191