معرفی مدیران و کارکنان گروه  نوسازی و تحول اداری

 

نام:جواد    

نام خانوادگی:بیات سرمدی

عنوان: رئیس گروه نوسازی و تحول اداری

شماره تلفن: 02181122436

پست الکترونیک: j.bsarmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: حسین

 نام خانوادگی: عبداللهی

عنوان:کارشناس مسئول اموزش کارکنان

شماره تلفن: 02181122418

پست الکترونیک: h.abdollahi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: هادی

نام خانوادگی:شاملو

عنوان:کارشناس مسئول بهسازی اتوماسیون اداری

شماره تلفن: 02181122440

پست الکترونیک: h.shamloo@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: فرزانه 

نام خانوادگی:حیدری

عنوان:کارشناس تحول اداری

شماره تلفن: 02181122441

پست الکترونیک: fa.heydari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
 

نام: مریم

نام خانوادگی:معافی

عنوان:کارشناس اصلاح  و بهبود فرایندها

شماره تلفن: 02181122443

پست الکترونیک: m.moafi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191