معرفی مدیر و کارکنان اداره ایثارگران

 

نام: کیومرث

نام خانوادگی:  شهبازی 

عنوان: رئیس اداره امور ایثارگران 

شماره تلفن: 02181122927

پست الکترونیک: K.shahbazi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رجاء

نام خانوادگی: شهریاری

عنوان: کارشناس اداره ایثارگران

شماره تلفن: 02181122981

پست الکترونیک:r.shahriyari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:الهام

نام خانوادگی: غریب

عنوان: کارشناس اداره ایثارگران

شماره تلفن: 02181122985

پست الکترونیک:E.gharib@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191