معرفی مدیر و کارکنان مدیریت امور رفاه و پشتیبانی

 

نام: عزت اله 

نام خانوادگی: دامنی

عنوان: مدیر امور پشتیبانی

شماره تلفن: 02181122115

پست الکترونیک: a.damani@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سیدعلی

 نام خانوادگی:موسوی

عنوان:معاون

شماره تلفن: 02181122122

پست الکترونیک: a.mousavi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: یعقوب

نام خانوادگی:قنبرپور

عنوان: رئیس اداره رفاه

شماره تلفن: 0218122112

پست الکترونیک: y.ghanbarpour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: مهدی

نام خانوادگی:زارع سیف آباد

عنوان:رئیس اداره ساختمان

شماره تلفن: 0218122113

پست الکترونیک: y.ghanbarpour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: مهدی

نام خانوادگی:سمیعی

عنوان:رئیس اداره نقلیه

شماره تلفن: 0218122125

پست الکترونیک: m.samiee@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مهدی

نام خانوادگی:دمیرچی

عنوان:کارشناس رفاه

شماره تلفن: 0218122127

پست الکترونیک: m.damirchee@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مهدی

نام خانوادگی:شیری

عنوان:کارپرداز

شماره تلفن: 0218122128

پست الکترونیک: m.shiri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:محمد 

نام خانوادگی:وحیدپور

عنوان:مسئول مخابرات

شماره تلفن: 0218122111

پست الکترونیک: m.vahidpoor@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:علیرضا  

نام خانوادگی:عزتی زاده

عنوان:کارشناس نقلیه

شماره تلفن: 0218122120

پست الکترونیک: a.ezatizade@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:ابراهیم 

نام خانوادگی:سعیدی

عنوان:کارشناس نقلیه

شماره تلفن: 0218122126

پست الکترونیک: E.saeidi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:حسن

نام خانوادگی:اکبری

عنوان:انباردار

شماره تلفن: 0218112123

عنوان:انباردار

پست الکترونیک: H.akbari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

    نام:سعید 

نام خانوادگی:هادیان

عنوان:کارشناس ساختمان

شماره تلفن: 0218122114

پست الکترونیک: S.hadian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

    نام:محمدمحسن

نام خانوادگی:نجفی

عنوان:سرپرست خدمات

شماره تلفن: 0218122119

پست الکترونیک: M.najafi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191