معرفی مدیران و کارکنان مدیریت امور اداری

 

نام:حسن

نام خانوادگی: نيكوئي فر

عنوان: مدیر  امور اداري

شماره تلفن: 02181122424

پست الکترونیک: H.nikueefar@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: مريم

 نام خانوادگی:رشيدي

عنوان:معاون امور اداري

شماره تلفن: 02181122421

پست الکترونیک: m.rashidi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: رضا

نام خانوادگی: قاضياني

عنوان:رئيس اداره استخدام و كارگزيني

شماره تلفن: 02181122422

پست الکترونیک: r.ghazyani@jktehran.ir@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: صغري

نام خانوادگی:عبدي پور

عنوان: رئيس اداره بازنشستگي و موظفين

شماره تلفن: 02181122432

پست الکترونیک: s.abdipoor@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
 

نام: اكرم

نام خانوادگی:احمدي

عنوان:كارشناس مسئول امور اداري

شماره تلفن: 02181122426

پست الکترونیک: a.ahmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191
 

نام: كاوه

نام خانوادگی:يوسفي

عنوان: كارشناس امور اداري

شماره تلفن: 02181122434

پست الکترونیک: k.yosefi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:ابراهيم

نام خانوادگی:ابراهيمي

عنوان: كارشناس امور اداري

شماره تلفن: 02181122416

پست الکترونیک: e.ebrahimi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191