معرفی مدیر و پرسنل مدیریت صنایع تبدیلی و غذائی

نام: محمد

نام خانوادگی: ترکیان

عنوان:مدیر صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن:02181122615

 پست الکترونیک: sanaye.agri@gmail.com

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی: ابوالفتحی

عنوان:معاون صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122621

پست الکترونیک: m.abolfathi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محسن

نام خانوادگی: خیرخواهان

عنوان:رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح ها

شماره تلفن: 02181122617

پست الکترونیک: m.abolfathi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رضا

نام خانوادگی: حجازی

عنوان: کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

شماره تلفن: 02181122614

پست الکترونیک: r.hejazi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: مرتضی

نام خانوادگی: هاشمی اصل

عنوان: کارشناس صنایع کشاورزی

شماره تلفن: 02181122645

پست الکترونیک: m.hashemi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:شیوا

نام خانوادگی:غلامی

عنوان: کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

شماره تلفن: 02181122620

پست الکترونیک: sh.gholami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سحر

نام خانوادگی: عادلیان پور

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122619

پست الکترونیک:s.adelianpour@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:زهره

نام خانوادگی:طبرسا

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122619

پست الکترونیک:z.tabarsa@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سعیده

نام خانوادگی: پاریاد

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 

پست الکترونیک:s.pariad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191