معرفی مدیران و کارکنان اداره آمار و فناوری اطلاعات

 

نام: اصغر

نام خانوادگی: عرفانی علی اکبری

عنوان: مدیر آمار و فناوری اطلاعات

شماره تلفن: 02181122214

پست الکترونیک: a.erfani@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: طاهره

 نام خانوادگی: ترکاشوند

عنوان: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تلفن: 02181122212

پست الکترونیک: t.torkashvand@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: مهدیه

نام خانوادگی: سهیلی فر

عنوان: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تلفن: 02181122213

پست الکترونیک: m.soheilifar@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: لیلا

نام خانوادگی: مظفری

عنوان: کارشناس آمار

شماره تلفن: 02181122215

پست الکترونیک: l.mozafari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: صدیقه سادات

نام خانوادگی: حسینی

عنوان: کارشناس آمار

شماره تلفن: 02181122218

پست الکترونیک: s.hoseini@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191