نام:احمد

نام خانوادگی: فدایی اردستانی

عنوان: مدیرامور اراضی

شماره تماس: 0218112311

پست الکترونیک:A.khalilpour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191