معرفی مدیران و پرسنل مدیریت ترویج

 

نام: فرزانه

نام خانوادگی:اقبالی

عنوان:مدیر ترویج

شماره تلفن:02181122941

 پست الکترونیک: f.eghbali@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191