جمشید عبادی: رئیس اداره امور فنی و مکانیزاسیون
 شماره تماس: ۸۱۱۲۲۷۴۲
 پست الکترونیکی:j.ebadi@jktehran.ir
 
                                                         
 همکاران اداره مکانیزاسیون                                                                     

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

۱

آقای جمشید عبادی

رئیس اداره مکانیزاسیون

۸۱۱۲۲۷۴۲

۲

آقای شهرام شعربافیان

کارشناس

۸۱۱۲۲۷۲۹