نام:فریبرز

نام خانوادگی: بازیار

عنوان: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

شماره تلفن: 02181122410

پست الکترونیک: F.Bazyar@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191