نام: سیدموسی

نام خانوادگی: میرشاهولایتی

عنوان:مدیر امور سرمایه گذاری

شماره تلفن:02181122237

 پست الکترونیک:m.mirshahvelayati@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191