نام:نوراله

نام خانوادگی: حسینی

عنوان:مدیر بودجه 

شماره تلفن:02181122957

 پست الکترونیک:n.hoseini@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191