نام:مصطفی

نام خانوادگی:جلیلی

عنوان: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

شماره تلفن:02181122211

پست الکترونیک:m.Jalili@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191