مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

نام: هاتف

نام خانوادگی: ممیزی

عنوان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

شماره تلفن:36229428-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144

نام: مهدی

نام خانوادگی: طوفانی

عنوان: معاون فنی و رئیس اداره فنی و زیربنائی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین

شماره تلفن:36226488-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144


نام:فرزاد

نام خانوادگی: اسماعیل نژاد

عنوان:رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین 

شماره تلفن:36222747-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144
نام:اسحاق

نام خانوادگی: یوسف پور

عنوان:رئیس اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین 

شماره تلفن:36222005-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: عرب سالاری

عنوان: رئیس اداره ترویج  و مسئول حراست جهاد کشاورزی شهرستان ورامین   

شماره تلفن: 36222005-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144


نام:حسین

نام خانوادگی:خیری

عنوان: مسئول طرح و برنامه جهاد کشاورزی شهرستان ورامین    

شماره تلفن: 36222005-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی:زواره

عنوان: رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین    

شماره تلفن: 36009427-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144

نام: محمد

نام خانوادگی: بختیاری

عنوان: رئیس اداره اموراداری و مالی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین و رئیس امور عشایری شهرستان ورامین    

شماره تلفن: 36222005-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144
نام: مهناز
نام خانوادگی: موسوی
عنوان: مسئول صنایع جهاد کشاورزی شهرستان ورامین   
شماره تلفن: 36222005-021
پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir
آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144
نام: محمد رضا

نام خانوادگی: نکویی فرد

عنوان: بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان ورامین    

شماره تلفن: 36222005-021

پست الکترونیک:  mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران ، ورامین ، میدان رازی بلوار امام رضا ع ، مدیریت ورامین کد پستی :3371753144

نام: علی

نام خانوادگی: شاهسون طغان

عنوان: ريیس مرکز جهاد کشاورزی بخش خیرآباد ورامین

شماره تلفن: 36224988-021

پست الکترونیک: mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: ورامین ، میدان ولیعصر نرسیده به ترمینال کدپستی : 3371353424

نام:داود

نام خانوادگی:خدیو حقگو

عنوان: ريیس مرکز جهاد کشاورزی بخش جوادآباد ورامین

شماره تلفن: 36212060-021

پست الکترونیک: mjk.Varamin@jktehran.ir

آدرس پستی: ورامین , جوادآباد ، خیابان بخشداری ، روبه روی شبکه بهداشت کد پستی : 3383133139