مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرچک

نام:محمد

نام خانوادگی:عموتقی

عنوان:سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قرچک

شماره تلفن:02136155057

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک


نام:علیرضا

نام خانوادگی:مرادی عهدیه

عنوان:معاون 

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

 نام:سعید

نام خانوادگی:حسن زاده

عنوان:مسئول طرح وبرنامه و روابط عمومی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

نام:محمود

نام خانوادگی:زائرکعبه

عنوان:رئیس اداره تولیدات گیاهی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

  نام:محمد

نام خانوادگی:دوستی فرد

عنوان:مسئول امور دام

شماره تلفن:02136155056

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

  نام:مجید 

نام خانوادگی:طباطبایی

عنوان:کارشناس حقوقی

شماره تلفن:02136155054

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

نام:منصور 

نام خانوادگی:فرجی

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

نام:سمیه 

نام خانوادگی:باقرنژاد

عنوان:مسئول امور اداری- مالی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

  نام:مجتبی

نام خانوادگی:ایلخانی

عنوان:مسئول حفظ نباتات

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک