مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قرچک

نام:محمد

نام خانوادگی:عموتقی

عنوان: مدیر جهادکشاورزی شهرستان قرچک

شماره تلفن:02136155057

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک


نام:محمد

نام خانوادگی:کلانتری آقچای

عنوان:سرپرست معاونت

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

 نام:سعید

نام خانوادگی:حسن زاده

عنوان:مسئول طرح وبرنامه، توسعه بازرگانی و روابط عمومی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک


نام:رسول

نام خانوادگی:گلی کلان

عنوان: کارشناس تولیدات گیاهی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

  نام:محمد

نام خانوادگی:دوستی فرد

عنوان:مسئول امور دام

شماره تلفن:02136155056

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

  نام:مجید 

نام خانوادگی:طباطبایی

عنوان:کارشناس حقوقی

شماره تلفن:02136155054

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

نام:منصور 

نام خانوادگی:فرجی

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

نام:سمیه 

نام خانوادگی:باقرنژاد

عنوان:مسئول امور اداری- مالی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک

 
نام:معصومه

نام خانوادگی:شیری

عنوان: کارشناس امور اراضی

شماره تلفن:02136155053

 پست الکترونیک:mjk.Gharchak@jktehran.ir

آدرس پستی:قرچک زیباشهر روبروی پارک جنگلی ساختمان کاج -مدیریت جهاد کشاورزی قرچک