مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قدس

نام: بهروز 

نام خانوادگی:سلگي

عنوان:مدیر جهاد كشاورزي شهرستان قدس 

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:مجيد

نام خانوادگی:روستايي

عنوان:معاون 

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:سيد حجت اله 

نام خانوادگی:ذاكري

عنوان:رئیس اداره امور اراضي

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

 نام:زهرا

نام خانوادگی:حیدری

عنوان:مسئول طرح و برنامه وکارشناس شیلات و روابط عمومی

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:محمد 

نام خانوادگی: رمضانخاني

عنوان: مسئول پشتیبانی و رفاه، نقلیه

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:حميده 

نام خانوادگی: نوروزي

عنوان:مسئول امور دام 

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:زینب

نام خانوادگی:محبی

عنوان:کارشناس ترويج و زراعت 

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:كميل

نام خانوادگی:دهقان

عنوان:مسئول آب و خاك

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس

نام:تورج 

نام خانوادگی:پهلواني

عنوان:مسئول دبیرخانه

شماره تلفن:02146835899

پست الکترونیک:  mjk.Ghods@jktehran.ir

آدرس پستی:قدس-بلوار شهید کلهر-نرسیده به دانشگاه آزاد-جنب پمپ بنزین ثاراله-مدیریت جهاد کشاورزی قدس