مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه

نام:ولی اله

نام خانوادگی:حسنی

عنوان: سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فیروزکوه

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران-کدپستی3981819981-مدیریت جهاد کشاورزی فیروزکوه

نام:عباس

نام خانوادگی:عرب

عنوان:معاون فنی

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران- کدپستی3981819981 -مدیریت جهاد کشاورزیفیروزکوه

نام:علی 

نام خانوادگی:رحیمی 

عنوان:مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران-کدپستی3981819981 -مدیریت جهاد کشاورزیفیروزکوه

  نام:مهدی

نام خانوادگی:سیر

عنوان:رئیس اداره تولیدات دامی

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران-کدپستی3981819981 -مدیریت جهاد کشاورزیفیروزکوه

نام:علی 

نام خانوادگی: مولائی

عنوان:رئیس اداره امور اراضی

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران-کدپستی3981819981 -مدیریت جهاد کشاورزیفیروزکوه

نام:محمد

نام خانوادگی:انتظاری

عنوان:رئیس اداره آب و خاک

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران-کدپستی3981819981 -مدیریت جهاد کشاورزیفیروزکوه

  نام:سیف اله

نام خانوادگی:کاردگر

عنوان:مسئول مرکز ارجمند

شماره تلفن:2-02176459230

 پست الکترونیک:mjk.firoozkooh@jktehran.ir

آدرس پستی:فیروزکوه- خیابان تهران-کدپستی3981819981 -مدیریت جهاد کشاورزیفیروزکوه