مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ری


نام:علی

نام خانوادگی:عابدی ثمرین

عنوان: سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ري

شماره تلفن:02155908383

 پست الکترونیک:mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

نام: محسن

نام خانوادگی: پناهنده

عنوان:معاون فني

شماره تلفن:02155908383

پست الکترونیک:mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

نام:عارفه 

نام خانوادگی:قوانلو

عنوان:مسئول طرح وبرنامه

شماره تلفن: 103 - 02155906131   

پست الکترونیک:mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42


 نام:

نام خانوادگی:

عنوان:سرپرست معاونت اداري و مالي

شماره تلفن: 02155908383

پست الکترونیک:mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

نام:کاظم

نام خانوادگی: قلی زاده

عنوان:رئیس اداره امور اراضي

شماره تلفن:204 - 02155906131   

پست الکترونیک:mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

نام:سعيد  

نام خانوادگی:نادری

عنوان: رئیس اداره توليدات گياهي

شماره تلفن: 106 - 02155906131   

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

نام:محمدرضا

نام خانوادگی:محمدي سرمه

عنوان: رئیس اداره امور فني و زيربنايي

شماره تلفن:202- 02155906131   

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

نام:مهدی

نام خانوادگی:پارسائیان

عنوان: سرپرست اداره توليدات دامي

شماره تلفن:10502155906131   

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

  نام:مجید

نام خانوادگی:شفیعی

عنوان:سرپرست اداره  هماهنگی ترويج 

شماره تلفن:30502155906131   

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري خيابان شهيد فدايي پلاك 42

  نام:بهروز

نام خانوادگی:كريمي

عنوان:رئيس مركز جهاد كشاورزي قلعه نو 

شماره تلفن:02136693650

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران كيلومتر 12جاده شهرري- ورامين، بخش قلعه نو ،

كوچه جهاد 1 
  نام:افشین

نام خانوادگی:قربانی

عنوان:سرپرست مركز جهاد كشاورزي حسن آباد

شماره تلفن:02156223738   

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران ، حسن آباد فشافويه،بلوار امام خميني، جنب مصلي

   نام:صادق 

نام خانوادگی:فعال

عنوان: رئيس مركز جهاد كشاورزي كهريزك

شماره تلفن:02156522212

پست الکترونیک: mjk.Rey@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران شهرري،جاده قم، كيلومتر13،ابتداي جاده سايت،

جنب پزشكي قانوني