مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم

نام:علی

خانوادگی:عباسی

عنوان:مدیر جهادکشاورزی شهرستان رباط کریم

شماره تلفن:02156212600

 پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

نام:ابراهیم 

نام خانوادگی:روشنی

عنوان: رئیس اداره فنی و امور زیربنائی

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

  نام:داود 

نام خانوادگی:احمدزاده

عنوان: رئیس اداره ترویج و مسئول امور مالی 

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

   نام:وحید

نام خانوادگی: اسدزاده

عنوان: معاون  فنی 

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

  نام:داود 

نام خانوادگی: اسلام نژاد

عنوان:معاون اداری مالی

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

نام:محمدرضا

نام خانوادگی:سلطانی فر

عنوان:رئیس اداره تولیدات گیاهی

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

نام:سعید 

نام خانوادگی: پارسائی

عنوان: رئیس اداره امور اراضی 

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

  ناممحسن 

نام خانوادگی: فتحی

عنوان: سرپرست تولیدات دامی 

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

نامسمیرا

نام خانوادگی: علی

عنوان: مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم

نامهما

نام خانوادگی: موسوی راد

عنوان: مسئول باغبانی

شماره تلفن:9-02156216978

پست الکترونیک:mjk.Robatkarim@jktehran.ir

آدرس پستی:رباط کریم-بلوار امام خمینی-روبروی فرمانداری- کدپستی3761758481 -مدیریت جهاد کشاورزی رباط کریم