مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند

نام:مجید

نام خانوادگی:خدابخش

عنوان: مدیر جهادکشاورزی شهرستان دماوند

شماره تلفن:02176314111

 پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973

نام:حسین

نام خانوادگی:خادمیان هاشمی

عنوان: معاون اداری مالی

شماره تلفن:02176314111

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973 

نام: مهدی

نام خانوادگی:ذبیح پور

عنوان:معاون فنی

شماره تلفن:02176314111

پست الکترونیک: mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973

نام:شادنوش

نام خانوادگی:شریفی

عنوان:سرپرست اداره تولیدات گیاهی

شماره تلفن: 02176314111

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973

نام:مریم

نام خانوادگی:خادمی

عنوان: مسئول طرح و برنامه 

شماره تلفن:02176314111

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973

نام:مهدی

نام خانوادگی:ذبیح پور

عنوان: رئیس اداره فنی و زیربنایی

شماره تلفن:02176314111

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973

نام:جاوید

نام خانوادگی:زواره

عنوان:سرپرست اداره تولیدات دامی

شماره تلفن: 02176314111

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دماوند، گیلاوند، روبروی شهرک دمادشت کد پستی 3971976973

 
نام:نصراله

نام خانوادگی:کولیوند

عنوان: سرپرست مرکز جهاد کشاورزی رودهن

شماره تلفن: 02176222996

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:بومهن، انتهای بلوار امام خمینی روبرای اداره راه و شهرسازی مرکز خدمات کشاورزی رودهن کد پستی 3973113111

  نام:منیره

نام خانوادگی:دره زرشکی

عنوان: سرپرست مرکز جهاد کشاورزی سربندان

شماره تلفن: 02176393230

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:دهستان سربندان، انتهای روستای سربندان ضلع شمالی جاده دماوند فیروزکوه مرکز خدمات کشاورزی سربندان

  نام:علیرضا

نام خانوادگی:آذرمهر

عنوان:مسئول حراست

شماره تلفن: 02176374145

پست الکترونیک:mjk.damavand@jktehran.ir

آدرس پستی:آبسرد، بلوار امام خیابان شهید فهمیده میدان شهید فهمیده مرکز خدمات کشاورزی آبسرد