مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران

نام:کریم

نام خانوادگی: حقی زاده

عنوان:سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تهران

شماره تلفن:9-8897279-021

 پست الکترونیک:mjk.tehran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران - بلوار کشاورز- خیابان برادران شهید عبداله زاده-کوچه سوم – پلاک 2- کد پستی 1415913736

نام:عید محمد

نام خانوادگی:محمد پور

عنوان: معاون اداری مالی 

شماره تلفن:9- 88972797 - 021

پست الکترونیک:  mjk.tehran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران - بلوار کشاورز- خیابان برادران شهید عبداله زاده-کوچه سوم – پلاک 2- کد پستی 1415913736

نام:فریدون

نام خانوادگی: فقیرالهی

عنوان: رییس اداره فنی و زیربنایی 

شماره تلفن: 9- 88972797 - 021

پست الکترونیک: mjk.tehran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران - بلوار کشاورز- خیابان برادران شهید عبداله زاده-کوچه سوم – پلاک 2- کد پستی 1415913736

نام:آزاده

نام خانوادگی:قربانی

عنوان: سرپرست اداره امور اراضی 

شماره تلفن: 9- 88972797 - 021

پست الکترونیک: mjk.tehran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران - بلوار کشاورز- خیابان برادران شهید عبداله زاده-کوچه سوم – پلاک 2- کد پستی 1415913736

نام:شاهرخ

نام خانوادگی:آقارفیعی

عنوان: رئیس اداره تولیدات گیاهی و دامی  

شماره تلفن: 9- 88972797 - 021

پست الکترونیک: mjk.tehran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران - بلوار کشاورز- خیابان برادران شهید عبداله زاده-کوچه سوم – پلاک 2- کد پستی 1415913736

نام:مجتبی

نام خانوادگی:برقی ننه کران

عنوان: سرپرست مرکز جهاد کشاورزی بخش آفتاب  

شماره تلفن: 55224747 - 021

پست الکترونیک:mjk.tehran@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران- بزرگراه صالح آباد- بلوار امام خمینی- بلوار یادگارامام- پارکینگ ضلع شمالی حرم مطهر- روبروی بخشداری