مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا

نام:وحید

نام خانوادگی:رحیمی

عنوان:مدیر جهادکشاورزی شهرستان پیشوا

شماره تلفن:02136729903

 پست الکترونیک:mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا 

نام:محمدرضا

نام خانوادگی:منصوری

عنوان: معاون، مسئول حراست، مسئول بازرسی

شماره تلفن:02136729903

پست الکترونیک:mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:حسین

نام خانوادگی:پورمعمار

عنوان:رئیس اداره تولیدات دامی

شماره تلفن:02136729903

پست الکترونیک: mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:حسین

نام خانوادگی:گلستانی

عنوان:ذیحساب و مسئول تنظیم بازار

شماره تلفن: 02136729903

پست الکترونیک: mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:سعید

نام خانوادگی:صفرزاده

عنوان:مسئول امور اراضی

شماره تلفن: 02136729903

پست الکترونیک:mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:طهماسب

نام خانوادگی:فیضی باشکند

عنوان: مسئول تولیدات گیاهی

شماره تلفن: 02136729903

پست الکترونیک:mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:زهرا

نام خانوادگی:اقدامی

عنوان: مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن:02136729903

پست الکترونیک:mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:امیرحسین

نام خانوادگی:تاجیک

عنوان: مسئول مکانیزاسیون و صنایع

شماره تلفن: 02136729903

پست الکترونیک:mjk.pishva@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-خیابان دستجردی-جنب هلال احمر-مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا  

نام:محمدرضا

نام خانوادگی:قدمی

عنوان: رئیس مرکز خدمات

شماره تلفن: 02136722790

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:پیشوا-ابتدای بلوار قیام- کوچه اداره پست- مرکز خدمات پیشوا