مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پردیس

نام: حسن

نام خانوادگی: دالوند فردیس

عنوان: سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان پردیس

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس 

نام:محرم

نام خانوادگی:قاسم نژاد

عنوان:معاون جهاد کشاورزی پردیس

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس

نام:مرضیه

نام خانوادگی:نصراله کلانتر

عنوان:مسئول اداره امور اراضی

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس

نام:نحله

نام خانوادگی:بنایی جهرمی

عنوان: رئیس اداره امورفنی زیربنائی

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس

نام:مهدی

نام خانوادگی:سالکی

عنوان:رئیس اداره تولیدات دامی

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس

نام:محبوبه

نام خانوادگی:داورپناه

عنوان:مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس

نام:شیوا

نام خانوادگی:شرفی

عنوان:مسئول ترویج و انفورماتیک و حفظ نباتات

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس

نام:فرزانه

نام خانوادگی:فرخ نژاد

عنوان:مسئول صنایع

شماره تلفن:02176257006

 پست الکترونیک:mjk.pardis@jktehran.ir

آدرس پستی:پردیس-بومهن-انتهای بلوار امام خمینی (ره)-مدیریت جهاد کشاورزی پردیس