مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت

نام:ولی

نام خانوادگی:بویر

عنوان:مدیر

شماره تلفن:02136025800

 پست الکترونیک:mjk.pakdasht@jktehran.ir

آدرس پستی:پاکدشت بلوار امام رضا(ع) جنب بانک کشاورزی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان پاکدشت

نام:حسن

نام خانوادگی:ابراهیمی

عنوان:معاون اداری-مالی-  مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن:02136025155

پست الکترونیک: mjk.pakdasht@jktehran.ir

آدرس پستی:پاکدشت بلوار امام رضا(ع) جنب بانک کشاورزی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان پاکدشت

نام:صمد 

نام خانوادگی:آزادیان

عنوان:رئیس اداره ترویج  

شماره تلفن: 02136025725

پست الکترونیک:  mjk.pakdasht@jktehran.ir

آدرس پستی:پاکدشت بلوار امام رضا(ع) جنب بانک کشاورزی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان پاکدشت

نام:علیرضا

نام خانوادگی:یونسی

عنوان: سرپرست معاونت فنی و اجرایی

شماره تلفن: 02136025725

پست الکترونیک: mjk.pakdasht@jktehran.ir

آدرس پستی:پاکدشت بلوار امام رضا(ع) جنب بانک کشاورزی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان پاکدشت

نام:محمود

نام خانوادگی:بهروزی

عنوان:سرپرست اداره امور اراضی

شماره تلفن: 02136025725

پست الکترونیک:mjk.pakdasht@jktehran.ir

آدرس پستی:پاکدشت بلوار امام رضا(ع) جنب بانک کشاورزی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان پاکدشت

نام:مجید

نام خانوادگی:محمدپور

عنوان:رئیس اداره فنی و زیربنایی

شماره تلفن: 02136025725

پست الکترونیک:mjk.pakdasht@jktehran.ir

آدرس پستی:پاکدشت بلوار امام رضا(ع) جنب بانک کشاورزی مدیریت جهاد کشاوزی شهرستان پاکدشت