مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهارستان

نام:مهدی

نام خانوادگی:فرقی یامچی

عنوان:مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهارستان

شماره تلفن:8-02156321027

 پست الکترونیک:mjk.baharestan@jktehran.ir

آدرس پستی:بهارستان-بلوار آیت اله سعیدی- جنب شهرداری  گلستان- خیابان کاشانی- ساختمان یکتا- پلاک 216- طبقه دوم

 نام:زهرا

نام خانوادگی:مرادی شکوریان

عنوان:معاون

شماره تلفن:8-02156321027

 پست الکترونیک:mjk.baharestan@jktehran.ir

آدرس پستی:بهارستان- بلوار آیت اله سعیدی- جنب شهرداری  گلستان- خیابان کاشانی- ساختمان یکتا- پلاک 216- طبقه دوم

نام:زهرا

نام خانوادگی:ابراهیمی

عنوان:مسئول طرح و برنامه

شماره تلفن:8-02156321027

 پست الکترونیک:mjk.baharestan@jktehran.ir

آدرس پستی:بهارستان- بلوار آیت اله سعیدی- جنب شهرداری  گلستان- خیابان کاشانی- ساختمان یکتا- پلاک 216- طبقه دوم

  نام:میثم

نام خانوادگی:یارقلی

عنوان: مسئول امور دام

شماره تلفن:8-02156321027

 پست الکترونیک:mjk.baharestan@jktehran.ir

آدرس پستی:بهارستان- بلوار آیت اله سعیدی- جنب شهرداری  گلستان- خیابان کاشانی- ساختمان یکتا- پلاک 216- طبقه دوم

  نام:ندا

نام خانوادگی:عبدالصمد

عنوان:مسئول مالی- کارشناس ترویج - دبیرخانه

شماره تلفن:8-02156321027

 پست الکترونیک:mjk.baharestan@jktehran.ir

آدرس پستی:بهارستان- بلوار آیت اله سعیدی- جنب شهرداری  گلستان- خیابان کاشانی- ساختمان یکتا- پلاک 216- طبقه دوم

   نام:سارا 

نام خانوادگی:یگانه طبیعی

عنوان:کارشناس مسئول تولیدات گیاهی

شماره تلفن:8-02156321027

 پست الکترونیک:mjk.baharestan@jktehran.ir

آدرس پستی:بهارستان- بلوار آیت اله سعیدی- جنب شهرداری  گلستان- خیابان کاشانی- ساختمان یکتا- پلاک 216- طبقه دوم