مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر

نام:محمد

نام خانوادگی:حیدری

عنوان:مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسلامشهر

شماره تلفن:02156350024

 پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر 

  نام:شهناز

نام خانوادگی:رشیدی

عنوان: معاون اداری مالی 

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 108

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:مهدی

نام خانوادگی:خواجوی

عنوان: رئیس اداره فنی زیربنائی و طرح برنامه 

شماره تلفن: 02156349883

پست الکترونیک:  mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:رقیه

نام خانوادگی:احمدی

عنوان: رئیس مرکز خدمات و ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 02156340570 (داخلی117)

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر