مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر

نام:مسعود

نام خانوادگی: ایلکا

عنوان:سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسلامشهر

شماره تلفن:02156350024

 پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر 

  نام:شهناز

نام خانوادگی:رشیدی

عنوان: معاون اداری مالی 

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 108

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:سعید

نام خانوادگی:نادری

عنوان: سرپرست معاونت فنی و اجرائی

شماره تلفن: 02156340570

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:رقیه

نام خانوادگی:احمدی

عنوان: رئیس مرکز خدمات و ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 02156340570 (داخلی117)

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر