مشخصات مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر

نام:مسعود

نام خانوادگی: ایلکا

عنوان:سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسلامشهر

شماره تلفن:02156350024

 پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر 

  نام:حسین

نام خانوادگی:میرزاخانی

عنوان: سرپرست معاونت اداری مالی 

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 127

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:سعید

نام خانوادگی:نادری

عنوان: معاون فنی و اجرائی

شماره تلفن: 02156340570

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:سارا

نام خانوادگی:طبیعی یگانه

عنوان: سرپرست مرکز خدمات و ترویج کشاورزی

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 129

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی  -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:شهناز

نام خانوادگی:رشیدی

عنوان: رئیس اداره فنی و امور زیربنایی

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 108

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

نام:معصومه

نام خانوادگی:عاشوری

عنوان: رئیس اداره آموزش و ترویج

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 134

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر

 

نام:ابوالفضل

نام خانوادگی:محمدی

عنوان: سرپرست امور اراضی

شماره تلفن: 02156340570 داخلی 117

پست الکترونیک:mjk.eslamshahr@jktehran.ir

آدرس پستی:اسلامشهر-خ صیاد شیرازی-روبروی دانشگاه آزاد اسلامی -مدیریت جهاد کشاورزی اسلامشهر