معرفی مدیر و کارکنان کانون جهادگران

نام: محمد

نام خانوادگی:حاجي اصغر

عنوان: مدير كانون و عضو شوراي كانون استان

شماره تلفن: 18-02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 نام: احمد

نام خانوادگی:طاهری

عنوان: عضو شوراي كانون استان

شماره تلفن: 02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 نام: يوسف

نام خانوادگی:حميدي

عنوان: عضو شوراي كانون استان

شماره تلفن: 02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمدكاظم

نام خانوادگی:نجاتي اميري

عنوان:عضو شوراي كانون استان

شماره تلفن:02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:مریم

نام خانوادگی:رضایی

عنوان:عضو شوراي كانون استان

شماره تلفن: 02181122020

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

 

 

 

شماره تلفن:  02181122020

آدرس پستی تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28

صندوق پستی: 971/143335  کد پستی، 1431994191

آدرس سایت کانون جهادگران :     http://www.kanoonejahadgaran.ir