شرح وظایف:

- مطالعه و بررسی برای تهیه و تنظیم برنامه توسعه سطح زیر کشت به روش هیدورپونیک و افزایش میزان تولید در واحد سطح محصولات گلخانه ای

- نظارت بر اجرای پروژه های گلخانه مطالعه و بررسی گزارش پیشرفت عملیات در مقاطع مختلف

- هماهنگی برنامه های مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذاران در امور گلخانه

- بررسی و مطالعه طرح های اجرایی در زمینه گلخانه و اظهار نظر جهت تصویب

- نظارت و مشارکت در ارزشیابی مستمر برنامه های اجرایی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجدیدنظر لازم

- ایجاد هماهنگی در خصوص ارتباط مستمر با سرمایه گذاران به منظور تبادل اطلاعات و همکاری لازم

- شرکت در جلسات متشکله و اظهار نظر درباره مسائل مطروحه

- نظارت برفعالیت کارشناسان و کادر تحت سرپرستی و راهنمایی آنها در کلیه موارد

- نظارت بر تولید محصول سالم و گواهی شده

- همکاری با واحدهای ذیربط به منظور جلوگیری از ورود بیماریها و آفات قرنطینه ای 

- مطالعه و بررسی طرح ها ی احداث گلخانه

- مطالعه و بررسی نیازهای تحقیقاتی و آموزشی با رعایت اولویت ها

- برنامه ریزی به منظور افزایش بهره وری از عوامل تولید و دستیابی به الگوی مناسب کشت متناسب با ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی

- صدور جواز تاسیس برای احداث گلخانه