نام: جمال

نام خانوادگی:فرامرزی

عنوان:سرپرست شرکت شهرکهای کشاورزی

شماره تماس:02181122028

پست الکترونیک:faramarzi@jkteh.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

 نام:زینب

نام خانوادگی:حیدر پور

عنوان:کارشناس شرکت شهرکهای کشاورزی

شماره تماس:02181122028

پست الکترونیک:z.heidarpour@jkteh.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

 نام:حمید

نام خانوادگی:عنادی

عنوان:کارشناس شرکت شهرکهای کشاورزی

شماره تماس:02181122028

پست الکترونیک:H.enadi@jkteh.ir

درس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191