معرفی همکاران اداره روابط عمومی

 

نام:بهروز

نام خانوادگی:نیازمند

عنوان:سرپرست اداره روابط عمومی

شماره تلفن:02181122957

پست الکترونیک:b.niazmand@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: مختاری

عنوان: کارشناس روابط عمومی

شماره تلفن: 021811222990

پست الکترونیک:hr.mokhtari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی143199419ن

نام: نرگس

نام خانوادگی: حسینی

عنوان: کارشناس خبر

شماره تلفن:02181122958

پست الکترونیک:n.hosseini@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191