نام: فریده

نام خانوادگی: عظیمی

عنوان: مشاور رئیس سازمان و رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذا

شماره تلفن:02181122968

پست الکترونیک:f.azimi @jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191