نام:بهروز

نام خانوادگی: نیازمند

عنوان: سرپرست اداره روابط عمومی

شماره تلفن:02181122957

پست الکترونیک:b.niazmand@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191