نام: محمودرضا

نام خانوادگی: آجودانی

عنوان: مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی

شماره تلفن:02181122957

پست الکترونیک:m.ajoudani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191