نام: نوراله

نام خانوادگی: حسینی

عنوان: مشاور رئیس سازمان و رئیس اداره روابط عمومی

شماره تلفن:02181122957

پست الکترونیک:n.hoseini@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خیابان 28 صندوق پستی 1443335/971 کدپستی1431994191