نام: علی اصغر  

نام خانوادگی: صالح آبادی

عنوان: مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

شماره تماس: 02181122920

پست الکترونیک:A.salehabadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191