شرح وظايف دبيرخانه   
 

 شرح وظايف:

 1 ) دريافت کليه مکاتبات سازمان از طريق پست و نامه رسان واحدها و تفکيک نامه واحدها

 2) دريافت و ارسال مکاتبات سازمان از طريق شبکه دولت

 3) دريافت کليه مکاتبات خارجي از پست

 4) ثبت کليه مکاتبات مربوط به رياست سازمان و معاونتها و در صورت لزوم تفکيک نامه معاونتها و ارسال به واحد مربوطه

 5) کليه مکاتباتي که رياست سازمان و معاونتهاي مربوطه و مديريت ها ارسال مي کنند ثبت و پس از تفکيک از طريق اتوماسيون اداري و يا نامه رسان به مقصد ارسال مي گردد.

 6) تایپ نامه ها، صورتجلسات ، جداول و...

 7) ارسال و دریافت فاکس از طریق سیستم

شبکه دولت:

 1) دريافت مکاتبات از استانداري و ساير ادارات دولتي

 2) ارسال مکاتبات ساير ادارات دولتي اعم از استانداري و فرمانداري و... از طريق شبکه دولت

 3) دريافت و ارسال مکاتبات واحدها و ادارات تابعه