معرفی مدیر و کارکنان اداره دبیرخانه

 

 

نام:حسن 

نام خانوادگی:فتح الهی 

عنوان: رئیس اداره دبیرخانه

شماره تلفن: 02181122012

پست الکترونیکh.fatholahi@jktehran.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:جعفر

 نام خانوادگی:مداح نژاد

عنوان: معاون متصدی دیتاپکت-ای سی ای

شماره تلفن02181122015

پست الکترونیکJ.madahnejad@jktehran.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:سیروس

نام خانوادگی: سلیمانیان

عنوان: متصدی نامه های صادره

شماره تلفن0218122051

پست الکترونیکS.soleimanian@jktehran.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فائزه

نام خانوادگی:عباسی

عنوان:متصدی نامه های وارده

شماره تلفن0218122052

پست الکترونیک: F.Abasi@jktehran.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:میلاد

نام خانوادگی: ملک محمدی 

عنوان: تصدی نامه های وارده

شماره تلفن0218122053

پست الکترونیک: M.malekmohamadi@jktehran.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191