نام:حسن 

نام خانوادگی:فتح الهی 

عنوان: رئیس اداره دبیرخانه

شماره تلفن: 02181122012

پست الکترونیکh.fatholahi@jktehran.ir

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191