معرفی مدیر و کارکنان تعاونی اعتبار

 

 

نامبهرام

نام خانوادگی:زمانی

عنوان:مدیر شعبه تعاونی اعتبار استان تهران

شماره تلفن: 02181122626

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رضا

 نام خانوادگی:فرقانی

عنوان: مسئول مالی تعاونی اعتبار استان تهران

شماره تلفن02181122623

آدرس پستیتهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191