معرفی همکاران حوزه ریاست سازمان

نام: محمد

نام خانوادگی: سراب نشین

عنوان:قاِم مقام سازمان

شماره تماس: 02181122927

پست الکترونیک:m.sarabneshin@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: هاتف

نام خانوادگی:ممیزی

عنوان: مدیر حوزه ریاست

شماره تماس:02181122929

پست الکترونیک:h.momayezi@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محمدحسین

نام خانوادگی:تاجیک

عنوان:مشاور رئيس سازمان در امور شهرستانهای سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

شماره تماس:02181122910

پست الکترونیک:M.amiri@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: محمدرضا

نام خانوادگی:امیری

عنوان:مسئول امور شهرستانها

شماره تماس:02181122910

پست الکترونیک:M.amiri@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:نرگس

نام خانوادگی: مرادخانی

عنوان: رئیس اداره آموزش بهره برداران

شماره تماس:02181122918

پست الکترونیک:N.moradkhani@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:کاوه

نام خانوادگی:یوسفی

عنوان:مسئول دفتر رئیس سازمان

شماره تماس:11-02181122910

پست الکترونیک:k.Yousefi@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محمدرضا

نام خانوادگی: امام جمعه زاده

عنوان:مسئول دفتر ریاست سازمان

شماره تماس:02181122912

پست الکترونیک:M.emamjomezade@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191