معرفی همکاران حوزه ریاست سازمان

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: سیدعلی بابایی

عنوان: مدیر حوزه ریاست

شماره تماس:02181122929

پست الکترونیک:s.alibabaii@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: سهیلا

نام خانوادگی:پورجاوید

عنوان: مسئول امور هماهنگی شهرستان ها و مجلس

شماره تماس:02181122910

پست الکترونیک:S.pouravid@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام: حسام

نام خانوادگی: چیذری

عنوان:مشاور رئيس سازمان

شماره تماس:02181122910

پست الکترونیک:H.chizari@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:نرگس

نام خانوادگی: مرادخانی

عنوان: رئیس اداره آموزش بهره برداران

شماره تماس:02181122918

پست الکترونیک:N.moradkhani@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: اصغر

نام خانوادگی:زارعی نوید

عنوان:مسئول پیگیری های ویژه

شماره تماس:11-02181122910

پست الکترونیک:a.zareii@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محمدرضا

نام خانوادگی: امام جمعه زاده

عنوان:مسئول دفتر ریاست سازمان

شماره تماس:02181122912

پست الکترونیک:M.emamjomezade@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191