معرفی همکاران حوزه ریاست سازمان

نام: محمود

نام خانوادگی: امیری

عنوان: سرپرست مدیریت حوزه ریاست

شماره تماس:02181122929

پست الکترونیک:m.amiri@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سید محمدتقی

نام خانوادگی: میرسلیمی

عنوان:مشاور رئيس سازمان در امور شهرستان ها و مجلس

شماره تماس:02181122910

پست الکترونیک:M.mirsalimi@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:نرگس

نام خانوادگی: مرادخانی

عنوان: رئیس اداره آموزش بهره برداران

شماره تماس:02181122918

پست الکترونیک:N.moradkhani@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محمد

نام خانوادگی:رهبر

عنوان:مسئول دفتر رئیس سازمان

شماره تماس:11-02181122910

پست الکترونیک:M.Rahbar@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محمدرضا

نام خانوادگی: امام جمعه زاده

عنوان:مسئول دفتر ریاست سازمان

شماره تماس:02181122912

پست الکترونیک:M.emamjomezade@jkteh.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191