شرح وظائف:

1- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

2-اخذ گزارش تخلفات اداری کارکنان

3-ارسال گزارشات ماهانه به دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و استانداری استان تهران