معرفی مدیر و کارکنان اداره امور حقوقی


نام:فرهنگ

نام خانوادگی:اسدی

عنوان: سرپرست اداره امور حقوقی

شماره تلفن: 02181122438

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: ایرج

نام خانوادگی: خالوندی

عنوان: کارشناس املاک

شماره تلفن: 02181122439

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: راحله

نام خانوادگی: خلیلی

عنوان: کارشناس حقوقی

شماره تلفن: 02181122431

پست الکترونیک: g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191