نام:

نام خانوادگی:

عنوان:دبیر هیات رسیدگی به تخلفات اداری

شماره تلفن:02181122543

پست الکترونیک: a.ghelichkhani@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191