شرح وظايف مدیریت امورمالی  و ذیحساب سازمان :

v      اعمال نظارت مالی و انطباق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات جاری کشور

v      نگهداری و تنظیم حسابها مطابق قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذیربط

v      تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه در پایان هر سال و ارسال آن به مراجع ذیربط

v      نگهداری حساب اعتبارات بر اساس قوانین بودجه سالیانه کشور

v      حفظ و نگهداری اسناد و دفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور

v      نگهداری حساب اموال دولتی و  نظارت بر حساب اموال مذکور و همچنین نظار بر انبارها

v      نگهداری حساب درآمدها و تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به تفکیک منابع درآمدی

v      تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز به منظور اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

v      دراختیار قرار دادن تنخواه گردان پرداخت به عاملین و مسئولین امورمالی شهرستان ها با تائید مقامات مجاز برای برخی از هزینه ها و پیگیری های لازم جهت واریز آن

v      تهیه و تنظیم و پرداخت لیست حقوق و مزایای کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین

v      معرفی عاملین و مسئولین امورمالی و امناء اموال و نظارت بر عملکرد آنان

v      افتتاح حسابهای مورد لزوم جهت انجام امور دریافت و پرداخت سازمان و حسب مورد انسداد حسابهای غیر ضروری با مجوز سازمان اقتصادی و دارایی

v      همکاری با معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی به منظور بودجه سالیانه سازمان

v      نظارت و نگهداری و حفظ سوابق و اسناد مالی و پیگیری جهت امحاء اسناد در موعد مقرر طبق قانون دیوان محاسبات کشور

v      همکاری و پیگیری در زمینه دوره ها و برنامه های آموزشی و افزایش اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان و عاملین ذیحساب و کارپردازان و  امناء اموال

v      شرکت در جلسات کمیسیون های مناقصه و مزایده و سایر جلسات جهت تصمیم گیری و اظهارنظر به مدارک و اسناد مناقصه و تنظیم صورتجلسات مربوطه

v      تخصیص اسناد خزانه اسلامی بابت مطالبات پیمانکاران و مشاوران دستگاه

 

الف ) شرح وظایف اداره اعتبارات ، دريافت و پرداخت

v     صدور درخواست وجه اعتبارات هزينه اي و سرمايه اي عهده خزانه معين استان

v     پيگيري درخواست وجه هاي صادره تا مرحله دريافت اعتبار

v     صدور اسناد حسابداري اعتبار مصوب تخصيص اعتبار ، درآمد ها و اصلاحيه موافقتنامه ها

v     نگهداري حساب اعتبارات بر حسب برنامه ها و طرح ها و تهيه گزارشات لازم

v     تامين اعتبار حواله هاي صادره از سوي مقامات مجازبراساس ليست هاي توزيعي وثبت هزينه هاي انجام شده

v      انطباق عمليات ثبت شده در سيستم اعتبارات با سيستم حسابداري و رفع مغايرت احتمالي

v      تهيه گزارشات مربوط به  اعتبارات و ارسال آن جهت بهره برداري رياست محترم و معاونين سازمان و مجريان طرحها و عاملين مسئول امور مالي و ساير مراجع ذيربط حسب مورد

v      ارسال اعتبارات به شهرستانها همراه با مكاتبات مربوطه

v     اخذ صورتحساب  بانكي رديف هاي درآمدي  و اخذ تاييديه از خزانه

v     صدور اسناد حسابداري وصول درآمد ها و واريز آن  به حساب خزانه

v     پاسخگوئي به مكاتبات سازمانهاي تابعه و شهرستانها و ساير موارد ارجاعی توسط مديريت

v     صدور  اسناد پرداخت هاي قطعي و غير قطعي

v     دریافت دسته چک از بانک و صدور چک

v     پيگيري امور بانكي

v     پيگيري امور خزانه استان و اداره كل امور مالياتي

v     صدور اسناد حسابداري حقوق و تنظيم فرم 1/5  سازمان بازنشستگي

v     صدور سند حسابداري  هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

v     صدور سند حسابداري حقوق بازنشستگان و موظفين

v     پیگیری جهت تسویه حساب ، حسابهای سنواتی ( علی الحساب ، پیش پرداخت و ... )

v     پیگیری جهت استرداد سپرده حسن انجام کار جهت پرداخت به پیمانکاران

v     ثبت و نگهداری کلیه تضمینات

 

ب ) شرح وظايف اداره رسيدگي به اسناد و دفتر داري

v      بررسي اسناد هزینه های ارسالی از طریق عاملین و مسئول امور مالی و انطباق آنها با قوانین و مقررات و ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه و بودجه

v     اعلام نظر درخصوص پیش نویس قراردادها مطابق قوانین و مقررات مالی

v     صدورسندحسابداری تنخواه گردان های واریزی و اسناد هزینه سنوات قبل عاملین

v      بررسی و رسیدگی کلیه  اسناد حسابداری و انطباق آن با قوانین، مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ضوابط اجرائی قانون بودجه و موافقت نامه های مبادله شده با سازمان مدیریت وب رنامهر یزی کشور

v     رسیدگی به صدور وضعیت پیمانکاران و مشاورین طبق بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد قرارداد مربوطه

v     بررسی لیست حقوق و مزایای ماهیانه از حیث احکام ، صحت کسورات  محاسبه شده و مزایایا پرداخت شده مطابق قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

v      بررسی لیست حقوق ماهیانه بازنشستگان و موظفین از حیث کسورات محاسبه شده و حقوق پرداختنی طبق حکم

v     پاسخگویی به استعلام های واحدها و سازمانهای مرتبط بخصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی

v     کنترل بررسی تسویه حسابهای سنوات قبل از قبیل علی الحساب ها و پیش پرداختها

v     پاسخگویی به استعلام های واحدها و سازمانهای مرتبط( به خصوص تامین اجتماعی و سازمان اقتصاد و دارائی)

v     پیگیری رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل کشور

v     مقابله حساب و تطبیق مانده ها با شرکتها و سازمانها و سایر اشخاص حقوقی

v     اعمال کنترل های داخلی و بررسی صحت مانده حسابها

v     پیگیری قراردادهای راکد و تعیین تکلیف قراردادها و مانده احتمالی

v      جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی

v      سایر موارد ارجاعی از طرف مدیریت

 

 َشرح وظايف اداره حقوق و دستمزد و شاغلین و بازنشستگان

v     ورود اطلاعات مربوط به كسورات ماهيانه و حقوق و مزاياي شاغلين و اعمال تغييرات بعدي

v     تنظيم ليست حقوق و مزايا و كسورات ماهيانه پس از اعمال  كنترل هاي لازم و صدور فيش حقوقي

v     تنظيم ليست پرداخت هاي موردي از قبيل پاداش و عيدي و

v     بررسي احكام و صدور سند حسابداري هزينه هاي فوت ، ازدواج ، پاداش پايان خدمت بازنشستگان و نقل و انتقال

v     رسيدگي احكام صادره توسط اداره كل امور اداري و تطبيق آن با قوانين و مقررات

v     تهيه مستندات و بخشنامه هاي مربوط به حقوق و مزايا ، كسورات حقوق و بازنشستگان

v      ورود احكام و برقراري حقوق و عائله مندي و كسورات

v     تنظيم ليست حقوق و شاغلین بازنشستگان و موظفين و صدور فيش حقوقی

v      صدور سند حسابداري حقوق شاغلین و  بازنشستگان و موظفين

v     تنظيم ليست كسورات حقوق ماهيانه شاغلین و  بازنشستگان و موظفين

v     تنظيم ليست عيدي پايان سال شاغلین و  بازنشستگان و موظفين و ساير پرداختهاي موردي

v     درخواست استرداد كسور مازاد بر رسي سال از سازمان بازنشستگي و تهيه فرم هاي مربوطه

v     ساير موارد ارجاعي توسط مديريت

 

 ج ) شرح وظایف امین اموال

v     مسئولیت حفظ و نگهداری اموال و کالاهائی که در ابوابجمعی او قرار دارد

v     مسئولیت حفظ و نگهداری اوراقی که در حکم وجه نقد است

v     تنظیم صورتحساب ها و دفاتر اموالی

v     تحویل و تحول اموال تحت ابوابجمعی

v     تنظیم فر مهای اموالی و ارسال آن به مراجع مربوطه

v     کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره ای

v     ارائه پیشنهاد و در مورد اموال فرسوده که باید از گردش خارج شود

v     دریافت اموال جدید و توزیع آن بین واحدهای تحت ابوابجمعی و ثبت و نگهداری  و حسابها آنها

v     مراقبت در حفاظت فیزیکی اموال و عندالزوم تهیه گزارش های لازم برای رئیس واحد مربوطه

v     نگهداری حساب اموال غیرمنقول و همچنین سوابق مربوط به آنها و ارائه سند مالکیت برای ارسال به مراجع ذیربط