معرفی مدیران و کارکنان گروه  نوسازی و تحول اداری

 


نام: کاوه

نام خانوادگی: یوسفی

عنوان: سرپرست گروه نوسازی و تحول اداری

شماره تلفن: 02181122436

پست الکترونیک: k.yosefi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: رسول

 نام خانوادگی: ذوالفقاری

عنوان:کارشناس ساماندهی و تشکیلات

شماره تلفن: 02181122440

پست الکترونیک: zolfaghari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: فرزانه 

نام خانوادگی:حیدری

عنوان:کارشناس مسئول آموزش و بهسازی کارکنان

شماره تلفن: 02181122440

پست الکترونیک: fa.heydari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191